martes, 25 de agosto de 2015

Acta da Comisión de Organización

COMISION DE ORGANIZACIÓN 

                                                                                                23 de Agosto de 2015

Un grupo aproximado duns 60 participantes. Acéptase a proposta de que actúe como moderador Fernando Souto Suárez .
O moderador expón :
Que tras a este acto, a comisión promotora do Banquete de Conxo disólvese e continúa unha nova fase aclarando que o obxectivo é a consecución dunha candidatura unitaria galega. Ninguén expresa ningunha discrepancia.
Exponse como debería ser a novo grupo de traballo:
PLURAL, DIVERSO, INCLUSIVO ( Protagonismo individual ). ABERTO, CUN ALTO GRADO DE FLEXIBILIDADE, PROCLIVE A ALCANZAR ACORDOS POR CONSENSO.
Que a adscrición debe ser individual e potenciar a participación favorecendo metodoloxías na procura deste obxectivo.
A transparencia no seu funcionamento para manter un nivel de confianza
Que debemos dotarnos de unha potente ferramenta de comunicación, empezando por internet e manter un dialogo permanente e interactivo sen perder os actos presenciais.
Ábrese un terno de intervencións.
Tivemos  unha importante participación e intentaremos resumir xa que foron moitos e algúns intervintes solicitaron a palabra en varias ocasións.
Intervinte 1:  manifesta que a estamos a falar do grupo de dirección e por tanto é unha xestora que debe incorporar representantes de movementos sociais, partidos políticos, organizacións sindicais e outra forzas organizadas. Ponse como exemplo NUNCA MAIS e precísase que se non fora polas entidades organizadas, NUNCA MAIS non tería existido
Intervinte 2: Insiste nos actos presenciais ante a dificultade de acceder os medios dixitais e propón asembleas periódicas.
Intervinte 3 : Non deben estar as organizacións, senón que o equipo de coordinación debe ser de adscrición individual, xa que o seu cometido é o de traballar na continuidade dun proceso por tanto, aínda que é temporal debe ter unha imaxe de consistencia.
Intervintes 4, 5, 6: Varias intervencións solicitando confianza no proceso e nas propostas que se fagan por parte do grupo saínte organizador do BC2.0.
Intervencións:  Prodúcense varias intervencións insistindo no tema da composición do grupo de coordinación e da incorporación de organizacións.
Presentase por parte do moderador unha listaxe de nomes para constituír un grupo de coordinación.
Non hai consenso. Hai discrepancia na composición da listaxe.
Conclusión:

Proponse que se eleve ao pleno a listaxe de persoas máis unha proposta de convocar máis adiante aos movementos sociais, partidos políticos, organizacións sociais e forzas organizadas que mostren o seu apoio para  incorporarse a coordinación. A convocatorio ten que ser nun prazo curto.